Ämnesområden

Järnvägsgruppen bedriver forskning inom ett flertal olika ämnesområden.

Effektiva tågsystem för godstrafik

Green Cargo

Forskningen inom effektiva tågsystem för godstrafik syftar till att utveckla metoder och bidra med kunskap för att göra tåget mer attraktivt för transportkunderna, och mer lönsamt för järnvägsföretagen. Kostnadseffektiva lösningar med ny teknik och nya transport- och logistikupplägg bidrar till att avlasta vägnätet och stärka järnvägens konkurrenskraft.

Publikationer – Effektiva tågsystem för godstrafik

Effektiva tågsystem för persontrafik

Persontrafik

Forskningen inom effektiva tågsystem för persontrafik syftar till att utveckla metoder och bidra med kunskap för att göra tåget mer attraktivt för resenärerna, och mer lönsamt för järnvägsföretagen. Utformning av tågkoncept med ny teknik och enligt resenärernas värderingar bidrar till att göra tågtrafiken attraktiv och effektiv.

Publikationer – Effektiva tågsystem för persontrafik

Elsystem

Elsystem

Forskningen inom elsystem omfattar dels banmatning och elkraftförsörjning, dels system på fordonet för framdrivning (traktion) och hjälpkraft.

Publikationer – Elsystem

Ljud och vibrationer

Ljud och vibrationer

Forskningen inom ljud och vibrationer syftar till att behandla relaterade problemställningar inom järnvägsteknikområdet. En god miljö för resande och tågpersonal ställer krav på ljud- och vibrationsmiljön i fordonen. Samhällets krav på låga störningar kräver tåg med låg bulleremission. En miljö där fordon, bana och transporterat gods inte tar skada kräver låga vibrationsnivåer.

Publikationer – Ljud och vibrationer

Fordonsteknik

Fordonsteknik

Forskningen inom fordonsteknik syftar främst till att studera och förbättra den dynamiska samverkan mellan spårfordon och bana. Exempel på aspekter är urspårningsrisk, gångstabilitet och åkkomfort samt nötning och utmattning av hjul och räler. Samtidigt finns det starka önskemål om tyngre godståg och snabbare persontåg. Studierna baseras på avancerade datorsimuleringar och fältmätningar.

Publikationer – Fordonsteknik

Infrastruktur

Forskningen inom infrastruktur omfattar bland annat utveckling av analysmetoder för tåg-spår-bro-jord-interaktion, effektivisering av drift och underhåll av infrastruktur-konstruktioner, tillståndsövervakning samt ekonomisk optimering och LCC/LCA av järnvägsbroar.

Publikationer – Infrastruktur

Kapacitet

Kapacitet

Forskningen inom kapacitetsanalys syftar till att utveckla metoder och bidra med kunskap för att finna kostnadseffektiva och attraktiva lösningar att bedriva tågtrafik på järnvägsnätet.

Publikationer – Kapacitet