Forskargrupper

Foto: Oskar Fröidh

Skolan för Teknikvetenskap, Institutionen för teknisk mekanik

Forskningen inom teknisk mekanik syftar till att studera och förbättra den dynamiska samverkan mellan spårfordon och bana. Exempel på aspekter är urspårningsrisk, gångstabilitet och åkkomfort samt nötning och utmattning av hjul och räler. Samtidigt finns det starka önskemål om tyngre godståg och snabbare persontåg. Studierna baseras på avancerade datorsimuleringar och fältmätningar. En god miljö för resande och tågpersonal ställer krav på ljud- och vibrationsmiljön i fordonen. Samhällets krav på låga störningar kräver tåg med låg bulleremission. En miljö där fordon, bana och transporterat gods inte tar skada kräver låga vibrationsnivåer. Forskargruppen inom ljud och vibrationer utvecklar både teoretiska modeller och genomför mätningar i våra laboratorier. Inom lättkonstruktioner forskar vi kring egenskaper och tillverkning av lätta material, t.ex. sandwich material, vilka blir allt viktigare i alla typer av fordon för att minska vikten och därmed energiförbrukningen.

Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad

Forskningen inom infrastruktur omfattar bland annat utveckling av analysmetoder för tåg-spår-bro-jord-interaktion, effektivisering av drift och underhåll av infrastruktur-konstruktioner, tillståndsövervakning samt ekonomisk optimering och LCC/LCA av järnvägsbroar.Forskningen inom kapacitetsanalys syftar till att utveckla metoder och bidra med kunskap för att finna kostnadseffektiva och attraktiva lösningar att bedriva tågtrafik på järnvägsnätet.

Skolan för Elektroteknik och datavetenskap

The research within electrical systems concerns power supply, both for propulsion systems on the vehicle (traction) and auxiliary power.

Skolan för Industriell Teknik och Management