Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskargrupper

Foto: Oskar Fröidh

Skolan för Teknikvetenskap, Institutionen för teknisk mekanik

Forskningen inom teknisk mekanik syftar till att studera och förbättra den dynamiska samverkan mellan spårfordon och bana. Exempel på aspekter är urspårningsrisk, gångstabilitet och åkkomfort samt nötning och utmattning av hjul och räler. Samtidigt finns det starka önskemål om tyngre godståg och snabbare persontåg. Studierna baseras på avancerade datorsimuleringar och fältmätningar. En god miljö för resande och tågpersonal ställer krav på ljud- och vibrationsmiljön i fordonen. Samhällets krav på låga störningar kräver tåg med låg bulleremission. En miljö där fordon, bana och transporterat gods inte tar skada kräver låga vibrationsnivåer. Forskargruppen inom ljud och vibrationer utvecklar både teoretiska modeller och genomför mätningar i våra laboratorier. Inom lättkonstruktioner forskar vi kring egenskaper och tillverkning av lätta material, t.ex. sandwich material, vilka blir allt viktigare i alla typer av fordon för att minska vikten och därmed energiförbrukningen.

Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad

Forskningen inom infrastruktur omfattar bland annat utveckling av analysmetoder för tåg-spår-bro-jord-interaktion, effektivisering av drift och underhåll av infrastruktur-konstruktioner, tillståndsövervakning samt ekonomisk optimering och LCC/LCA av järnvägsbroar.Forskningen inom kapacitetsanalys syftar till att utveckla metoder och bidra med kunskap för att finna kostnadseffektiva och attraktiva lösningar att bedriva tågtrafik på järnvägsnätet.
Ett annat aktivt forskningsområde är jord- och bergmekanik där projekt kring förhållandena i spårens undergrund, bankar eller tunnlar pågår.

Skolan för Elektroteknik och datavetenskap

Forskningsområden är infrastrukturen för banmatning som omformarstationer, och tågens drivsystem med motorer, transformatorer, etc. På senare år har även forskning kring moderna signalsystem som ERTMS, positionering, cyber security och automatiserad tågdrift tillkommit.

Skolan för Industriell Teknik och Management

Forskargruppen arbetar med de tribologiska fenomen i kontakten mellan hjul och räl eller mellan hjul (bromsskiva) och bromsblock. Arbetet sker delvis experimentellt genom mätningar vid olika friktionsförhållanden och teoretiskt med modellbildning. Partikelemissioner pga. järnvägstrafik är ett annat viktigt forskningsområde.